Oczekiwania studentów i pracodawców dotyczące organizacji praktyk i staży studenckich

Osoby młode, studenci oraz absolwenci stanowią grupę najbardziej zagrożoną bezrobociem nie tylko w Polsce. Jak pokazuje raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ze stycznia 2015 r. niezależnie od poziomu wykształcenia stopa bezrobocia wśród osób w grupie wiekowej 25-34 lata jest wyższa niż wśród osób w wieku 55-64 lata. Pracodawcy stojący w obliczu kryzysu gospodarczego wolą stawiać na doświadczonych pracowników. Dodatkowo wydłużenie okresu pracy zdecydowanie spowalnia proces wymiany pracowników.

Studenci wykazują bardzo duże zainteresowanie praktykami oraz stażami. Badanie przeprowadzone przez firmę Deloitte („Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów” z kwietnia 2013 r) pokazuje, że poszukiwaniem praktyk lub pracy zainteresowanych było około 65% studentów i młodych absolwentów.

Aby jednak pogodzić studia z pracą zawodową studenci szukają pracy/ praktyk w niepełnym wymiarze godzin. Elastyczny system pracy ma kluczowe znaczenie dla wielu studentów. Bardzo często warunkuje on możliwość podjęcia pracy. Niezwykle ważne jest zatem, aby pracodawcy zdawali sobie sprawę z oczekiwań jakie mają wobec nich studenci.

W ramach projektu „Laboratorium Kariery” przeprowadzone zostało badanie studentów na temat ich opinii dot. zrealizowanych praktyk zawodowych, a także preferencji dotyczących „praktyk idealnych”.

Głównym celem badania było zweryfikowanie jakości obecnie oferowanych przez przedsiębiorców praktyk, a także określenie warunków, które wpłyną na lepsze dostosowanie staży zawodowych do oczekiwań studentów. Przeprowadzone badanie pozwoliło ustalić, jakie bodźce wpływają na podejmowanie aktywności zawodowej, a także czym kierują się studenci przy wyborze firm/ organizacji oferujących praktyki.

Badanie pokazało następujące zależności:

 • Zdecydowana większość studentów podejmuje praktyki zawodowe, w celu poprawy swoich szans na zatrudnienie poprzez zwiększenie swojego doświadczenia zawodowego (48% badanych) lub możliwości przygotowania atrakcyjnych z punktu widzenia pracodawcy dokumentów aplikacyjnych (20% badanych). Duża liczba studentów (28% badanych) oświadczyła, iż praktykę zawodową utożsamiają głównie z narzuconym przez uczelnię obowiązkiem.
 • Studenci zapytani o najważniejszy dla nich powód, dla którego podejmują lub mogliby podjąć pracę w okresie studiów, odpowiedzieli w ogromnej przewadze (81% respondentów), iż chęć zarobienia pieniędzy jest dla nich główną zachętą.
 • Decydując się na wybór odpowiedniej praktyki lub stażu, studenci kierunków humanistycznych (45% badanych) zwracają uwagę przede wszystkim na dogodne warunki praktyki oferowane przez organizatora praktyk.
 • Kluczowym czynnikiem, który powstrzymuje studentów (41% badanych) od podejmowania dodatkowych praktyk jest brak zainteresowania ze strony pracodawców. Studenci podkreślali, iż pomimo kilkukrotnego przesłania dokumentów aplikacyjnych, nie otrzymują od nich żadnej odpowiedzi.
 • Największym zainteresowaniem wśród studentów kierunków humanistycznych cieszą się praktyki i prace oferowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Aż 64 % badanych studentów deklaruje, iż właśnie w tego typu jednostce, chciałoby postawić swoje pierwsze kroki na rynku pracy.
 • Dokonując wyboru odpowiedniego miejsca pracy, studenci (35% badanych) zwracają uwagę na to, czy spełniają kryteria wymagane przez pracodawców.
  W związku z faktem, iż pracodawcy często oczekują wygórowanych kwalifikacji ze strony potencjalnych pracowników, studenci często rezygnują z wysłania aplikacji.
 • Zapytani o swoje atuty na rynku pracy, studenci (36% badanych) odpowiadali, iż najbardziej pomocna w znalezieniu pracy może być ich determinacja. Wynika to głównie z niskiej ilości ofert pracy dedykowanych osobom, które ukończyły kierunki humanistyczne takie jak: politologia, socjologia, filozofia.
 • Niepokojącym wynikiem jest stosunkowo wysoka popularność odpowiedzi (19% badanych) – brak atutów. Oznacza to, iż duża część studentów z góry zakłada,
  iż będzie miała problemy ze znalezieniem pracy, ze względu na słabe kwalifikacje zawodowe oraz niską atrakcyjność kierunku studiów.

Raport zawiera także rekomendacje dla studentów oraz dla pracodawców, w zakresie zwiększenia atrakcyjności ofert stażowych. Niezwykle ważne jest także to, aby praktyki zawodowe nie były tylko i wyłącznie koniecznym obowiązkiem do spełnienia, ale umożliwiały nabycie kompetencji zawodowych, które zostaną zaprocentują w przyszłości na rynku pracy. Wśród rekomendacji wymienić można:

– Konieczność podejmowania aktywności zawodowej w trakcie studiów. Studenci kierunków humanistycznych, niezależnie od trybu studiów (dzienny, wieczorowy, zaoczny) powinni angażować się w działania, które zapewnią im nabycie doświadczenia zawodowego. Aby to było możliwe, pracodawcy powinni zapewniać elastyczne godziny pracy, które umożliwią połączenie studiów z praktyką / pracą zawodową.

– Niezwykle istotne jest to, aby studenci w czasie praktyk mieli okazję wykazać się kreatywnością, samodzielnością oraz twórczym myśleniem. Dzięki temu student rozwinie swoje umiejętności, a pracodawca będzie miał okazję „przetestować” praktykanta pod kątem jego możliwości spełnienia się na określonym stanowisku pracy.

– Aktywne korzystanie z oferty akademickich biur karier. Bogata oferta działań oraz bliski kontakt ze światem biznesu to korzyści, które w ogromnym stopniu mogą pomóc studentom w znalezieniu wartościowej praktyki. Współpraca z biurem karier to także ogromne wsparcie dla przedsiębiorców w prowadzeniu procesu rekrutacyjnego zarówno na stanowiska stażowe, jak i na pełnoetatowe stanowiska pracy.

– Zmiana podejścia do praktyk studenckich, jako narzuconego działania do zaliczenia. Większe zaangażowanie studentów w czasie praktyk zawodowych, może zostać nagrodzone przez pracodawcę propozycją dalszej współpracy. Ważne jest to, aby studenci świadomie i odpowiedzialnie wybierali miejsca praktyk i staży zawodowych. Pracodawcy powinni traktować studentów jako swoich potencjalnych pracowników i nie szczędzić im czasu potrzebnego na wdrożenie do obowiązków na danym stanowisku pracy.

Pełny raport z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Laboratorium Kariery” jest dostępny do ściągnięcia na stronie internetowej Fundacji Pracownia Jutr pracowniajutr.pl. Projekt „Laboratorium Kariery” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

pasek logotypów

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s